Wettelijke informatie

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor Vertrouwen in de Digitale Economie, bekend als de L.C.E.N., brengen wij de volgende informatie onder de aandacht van de gebruikers en bezoekers van de site: www.nidaplast.com :

UITGEVER

De site www.nidaplast.com is het exclusieve eigendom van SASU NIDAPLAST-HONEYCOMBS, die hem uitgeeft.

NIDAPLAST-HONEYCOMBS
SASU met een kapitaal van 1.061.998,62 euro
Tel: 03 27 44 72 00

1524 Rue de la Paix - 59970 Fresnes-Sur-Escaut
Geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Valenciennes B 971 204 474 onder nummer 97120447400060

Intracommunautair BTW-nummer: FR87971204474
E-mailadres: contact@nidaplast.com

Publicatieverantwoordelijke: Nidaplast
Contact van de publicatieverantwoordelijke: contact@nidaplast.com

HOSTING

De site wordt gehost door Combell 9042 Gent
CREDITS: de wettelijke vermeldingen werden gegenereerd door wettelijke vermeldingen

BESCHRIJVING VAN DE VERLEENDE DIENSTEN

Het doel van de website www.nidaplast.com is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming. De eigenaar van de site streeft ernaar om de informatie op de site www.nidaplast.com zo accuraat mogelijk weer te geven. Zij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf dan wel aan derde partners die deze informatie verstrekken. Alle informatie op de website www.nidaplast.com wordt louter ter informatie verstrekt, is niet exhaustief en kan worden gewijzigd. Het wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds het online werd gezet.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN VREEMDELINGEN

De eigenaar van de site is de houder van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden, software... Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming op het e-mailadres : contact@nidaplast.com . Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van de elementen die hij bevat, zal als een inbreuk worden beschouwd en worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

HYPERTEXT EN COOKIES

De site www.nidaplast.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie...) die met toestemming van de eigenaar van de site zijn opgezet. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en wijst derhalve elke verantwoordelijkheid af voor de eventuele risico's van illegale inhoud. De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat tijdens zijn bezoeken aan de website www.nidaplast.com automatisch een of meer cookies op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn tevens bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken. De browsersoftware kan worden geconfigureerd om de gebruikers te informeren over de aanwezigheid van cookies en, indien nodig, om deze te weigeren, zoals beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr. Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren: In Internet Explorer: tabblad Extra / Internet-opties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Valideer met Ok. Onder Netscape: tabblad bewerken / voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies uitschakelen. Valideer met Ok.

BESCHERMING VAN PERSOONEN EN PERSOONSGEGEVENS - BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt met, of gebruik maakt van de bovenvermelde site: www.nidaplast.com In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Op de website www.nidaplast.com verzamelt de eigenaar van de website persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker uitsluitend voor de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de website www.nidaplast.com. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site www.nidaplast.com meegedeeld of hij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, heeft iedere gebruiker recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen de hem betreffende persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek naar www.nidaplast.com per e-mail: webmaster's e-mail of door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.nidaplast.com wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van de site www.nidaplast.com door de eigenaar van de site en zijn rechten zou de overdracht van voornoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gehouden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens ten aanzien van de gebruiker van de site www.nidaplast.com.

De website www.nidaplast.com is in overeenstemming met de RGPD. Zie ons RGPD-beleid.

Databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.